Фото без опису  

Заява № 18-08-1649-23 від 18.08.2023

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (СЕО)

 

Замовник: Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області

Назва документа державного планування:

Нове будівництво комплексу з виробництва біогазу, отриманого з біомаси рослинного та тваринного походження  на власних земельних ділянках (кадастрові номери 1820955100:01:002:6053 та 1820955100:01:002:6052) в смт. Брусилів Житомирського району Житомирської області

Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план розробляється з метою уточнення планувальної структури і визначення функціонального призначення та параметрів забудови проектованої земельної ділянки в межах населеного пункту з метою отримання біогазу та його застосування на виробничі потреби ТОВ «Брусилівські Ковбаси».

Проектована земельна ділянка складається з двох земельних ділянок з кадастровими номерами 1820955100:01:002:6053 та 1820955100:01:002:6052. Загальна площа землекористування у межах ДПТ становить орієнтовно 3,2 га.

У межах проектованої території передбачається розмістити такі основні будівлі та споруди: резервуари змішування, насосна станція, Ферментатор 1, Ферментатор 2 (перспектива), труба факельного викиду (у випадку аварійних ситуацій), центральний блок управління, технічні приміщення, центральні ваги, площадка підготовки та транспортування біогазу

Сировиною для виробництва біогазу є:

- органічна біомаса ( силос, солома, гній , зернові відходи) – 35 т/добу;

- фільтрат та стічні води ТОВ «Брусилівські ковбаси» - 65 м3/добу.

Очікувана проектна кількість біогазу 8 000 м3/добу, з вмістом ≥ 50 % CH4. При використанні біогазу планується виробляти близько 24 т/добу пари.

Режим роботи комплексу цілодобовий, 24 години на добу, 365 днів на рік.

Загальна кількість працюючих осіб – 5 чоловік.

 

Розглядаємий детальний план узгоджується з наступними документами державного планування:

  1. «Про альтернативні види палива» (в редакції Закону  № 1391-VІ (1391-17)

від 21.05.2009 (зі змінами, внесеними згідно із Законом   № 1391-VІ (1391-17) від 21.05.2009, ВВР, 2009, № 40, стор.577).     

         2. «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»  (відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 40, стор.577).

3.«Про електроенергетику» (відомості Верховної ради України,
1998 р., № 1, ст. 1; 2009 р., № 32-33, ст.496;  із змінами, внесеними законами України від 3 червня 2011 р. № 1486-VІ та від 17 червня 2011 р. № 3549- VІ, такі зміни, ст.  17/, які стимулюють  підприємства з виробництва і використання альтернативних видів енергії, включаючи біогаз. Всі ці закони прийняті з метою створення і запровадження  виробництва з  використанням біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на основі залучення біомаси як відновлювальної сировини для виготовлення біологічних видів палива і визначають правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і використання альтернативних видів палива, а також стимулювання збільшення частки їх використання до 20% від загального обсягу споживання палива в Україні до 2020 року, а також  статті 17/ Закону України «Про електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка  виробляється з біогазу.

За складом і змістом проект відповідає чинним нормативам:

ДБН 360-92 ** «Містобудування. Планування и забудова міськіх і сільских поселень »;

ДБН Б.1.1 – 14 :2012  «Склад  та зміст детального плану території».

ДБН А.2.2-3-2014  «Склад  та зміст проектної документації на будівництво».

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших нормативно-правових актів та положень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україн   и

.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проведення процедури оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Цей ДПТ передбачає реалізацію видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до пункту 11 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» - Виробництво мікробіологічної продукції.

Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

У межах проектованої території передбачається громадська забудова та накопичувач вантажного транспорту.

а) Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- повітряне середовище: утворення викидів забруднюючих речовин, що супроводжують стадії первинної обробки сировини, гідролізу субстрату, процес ферментації, збору та очищення біогазу, спалювання надлишків біогазу. Отриманий біогаз, що містить до 65,0% метану, надходить в закриту систему і є енергетичним ресурсом для отримання тепла і пари в котельні ТОВ «Брусилівськи ковбаси»;

- клімат та мікроклімат: значних виділень парникових газів, теплоти, вологи тощо в наслідок планованої діяльності не відбудеться;

- водне середовище: вплив полягатиме в утворенні рідкої фракції (фільтрату), отриманої внаслідок сепарації переброженої біомаси, яка тимчасово зберігається в Лагунах-фермах закритого типу в герметичному виконанні, що забезпечує захист підземних водоносних горизонтів;

- геологічне середовище, грунти: негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються. Ґрунти на проектованій ділянці не належать до особливо цінних груп ґрунтів. На етапі функціонування проектованого об’єкту матиме місце утворення твердої фракції внаслідок сепарації переброженої біомаси (органічні добрива). Для їх тимчасового розміщення передбачається площадка з бетонованим покриттям, що забезпечує захист грунтів від забруднення.

б) На території опрацювання ДПТ та в її околицях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду України. Територія опрацювання ДПТ не межує з територіями екомережі та Смарагдової мережі України у Житомирській  області. На території опрацювання ДПТ відсутні об’єкти культурної спадщини.

в) Зважаючи на характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщодокумент державного планування не буде затверджено.

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням попереднього опрацювання варіантів можливого розміщення комплексу з виробництва біогазу і техніко-економічних міркувань щодо найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку смт. Брусилів Житомирського району. Тому територіальних альтернатив щодо розміщення комплексу з виробництва біогазу не розглядається.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме Детального плану території розміщення комплексу з виробництва біогазу за межами смт. Брусилів, не буде вирішено питання використання альтернативних видів біопалива, зокрема біогазу, який утворюється внаслідок використання соломи, силосу кукурудзи або кукурудзиня, зернових відходів та суміші гною ВРХ з підстілкою.

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянуто такі альтернативи.

  • альтернатива 1: передбачає консервування існуючого стану планованої території;
  • альтернатива 2: розглядає функціонування запроєктованого комплексу з виробництва біогазу на обраній ділянці відповідно до рішень ДПТ;
  • альтернатива 3: полягає в проектуванні комплексу з обробки відходів та стічних вод виключно для ТОВ «Брусилівські ковбаси».

Відмова від реалізації ДПТ (альтернатива 1) призведе до гальмування розвитку та якості виробничої інфраструктури смт. Брусилів Житомирського району Житомирської області.

Вибір альтернативи 2 представляє інтерес для інвесторів і надає можливість залучити до переробки в біогаз значну кількість відходів сільськогосподарського виробництва, що утворюється на території Житомирського району..

Альтернатива 3 економічно недоцільна, оскільки вирішує питання переробки відходів і стічних вод окремого підприємства. При цьому можливість отримання біогазу в промислових обсягах є неможливою.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, розв'язання задач раціонального природокористування відповідно до очікуваного стану природного середовища.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використати таку інформацію:

- доповіді про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДПТ;

- дані моніторингу стану довкілля;

- інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямованих на виявлення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планової господарської діяльності:

- вивчити природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геологогідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

- повідомити громадськість про ефективність проєкту та можливі екологічні наслідки.

У ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку міста та підвищення якості життя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

- раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів,  які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1) зміст та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля та здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) визначення екологічних проблем, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, що передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1- 10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання.

Брусилівська селищна рада (12601, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, буд.2). Строки подання 10 днів з
дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Детального плану території щодо розміщення громадської забудови за межами смт. Брусилів Житомирського району Житомирської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

  • сайт Брусилівської селещної ради (https://brusylivska-gromada.gov.ua/);
  • дошка об’яв в приміщенні Брусилівської селищної ради;
  • зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО надаються у письмовій або електронній формі до Брусилівської селищної ради (12601, Житомирська область, Житомирський район, смт. Брусилів, вул. Небесної Сотні, буд.2, тел.:  04162-30322, 0969459093, е-mail: brusilivsr@ukr.net).

 

Замовник/Уповноважена особа замовника: Брусилівська селещна рада/Володимир Габенець