ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2022 р. № 738

ПОРЯДОК
надання грантів для створення або розвитку

садівництва, ягідництва та виноградарства

  1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (далі — гранти).

    2.Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо надання грантів є Мінекономіки.

  3.Отримувачами грантів (далі — отримувачі) мають право бути суб’єкти господарювання — юридичні особи (крім юридичних осіб комунальної форми власності та суб’єктів господарювання державного сектору економіки) та фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, а саме:

1) юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками та керівниками яких є виключно громадяни України;

2) юридичні особи (фізичні особи — підприємці):

які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації;

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

   4.Гранти надаються для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, винограднику (далі — насадження) площею від 1 до 25 гектарів з кількістю створених нових робочих місць згідно з додатком 1.

  5.Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

не більше 70 відсотків вартості проекту висадки насаджень — за рахунок гранту, але не більше ніж сума на один гектар, зазначена в
додатку 2;

не менше 30 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

    Отримувач може отримати гранти виключно для висадки не більше 25 гектарів насаджень.

   Гранти надаються лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних з ним осіб.

  Реалізацію проекту висадки насаджень отримувач повинен здійснювати на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років.

    6.Загальна площа насаджень з урахуванням культур та регіонів, а також кількість створених робочих місць наведені у додатку 1.

    7.Надання грантів отримувачам здійснюється Мінекономіки через системно важливі уповноважені банки (далі — уповноважені банки), перелік яких затверджений Національним банком, відповідно до договору про співробітництво між Мінагрополітики, Мінекономіки та уповноваженим банком (далі — договір про співробітництво).

Для виплати грантів отримувачам Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету (далі — рахунок).

     8.Для отримання гранту отримувач подає заяву, яка формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

  Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених у додатку 3. У заяві обов’язково зазначається уповноважений банк на вибір отримувача.

    До заяви обов’язково додається проект висадки насаджень.

    9.Відомості, необхідні для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.

  Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань отримуються відомості про суб’єкта господарювання та фізичну особу — підприємця.

  Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.

   Уповноважений банк перевіряє дотримання вимог до отримувачів, визначених у пунктах 3 та 5 цього Порядку, та вносить заяву такого отримувача до реєстру поданих заяв.

     Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви від отримувача подає до Мінагрополітики перевірену заяву. У разі фіксації факту невідповідності отримувача вимогам цього Порядку уповноважений банк інформує отримувача про це протягом п’яти робочих днів.

     Уповноважений банк забезпечує ведення переліку поданих заяв, а також їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня закінчення прийому заяв.

   10.Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису отримувача, заява блокується для редагування та разом з проектом висадки насаджень передається до Мінагрополітики та уповноваженого банку відповідно до договору про інформаційну взаємодію, укладеного між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія, Мінагрополітики та уповноваженим банком.

      11.Рішення про надання грантів приймається Мінагрополітики у визначеному ним порядку протягом десяти робочих днів після надходження від уповноваженого банку поданих та перевірених заяв. Рішення оформлюється наказом.

Мінагрополітики повідомляє Мінекономіки, уповноваженому банку та отримувачу про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні грантів шляхом надіслання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

    12.Після прийняття Мінагрополітики рішення про надання гранту отримувач підписує у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту висадки насаджень.

    Отримувач самостійно здійснює переказ коштів своєї частки співфінансування на власний рахунок.

    Уповноважений банк приймає від отримувача платіжне доручення про переказ коштів на витрати, пов’язані з реалізацією проекту висадки насаджень, за умови наявності на його рахунку не менше 30 відсотків суми, необхідної для перерахування.

   У разі наявності суми коштів на рахунку отримувача, визначеної абзацом третім цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення в обсязі не менш як 70 відсотків суми платіжного доручення, поданого отримувачем до уповноваженого банку, шляхом надання Мінагрополітики переліку отримувачів щодо поповнення рахунка, форму якого затверджує Мінагрополітики.

 Мінагрополітики на підставі інформації уповноважених банків (переліку отримувачів щодо поповнення рахунків) щотижня формує заявку на розподіл бюджетних коштів для надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства між уповноваженими банками (далі — заявка), яку щопонеділка надсилає Мінекономіки.

 Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі в грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунок отримувача.

  Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі договору про співробітництво та заявки.

Для перерахування отримувачам гранту уповноважений банк відповідно до умов договору про співробітництво відкриває спеціальний рахунок для перерахування коштів на рахунок отримувача (далі — спеціальний рахунок).

  Уповноважений банк протягом одного робочого дня з дати перерахування коштів Мінекономіки на спеціальний рахунок здійснює переказ коштів за платіжним дорученням отримувача.

    13.Уповноважений банк веде облік рахунків отримувачів і спеціального рахунка та щомісяця до 5 числа подає інформацію про використання коштів в електронній або паперовій формі до Мінекономіки.

   Гранти спрямовуються уповноваженому банку для подальшого зарахування їх на рахунок отримувача після надання уповноваженим банком підтвердження про виконання отримувачем абзацу третього пункту 12 цього Порядку.

  14.Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання матеріалів.

   Оплата витрат, пов’язаних з реалізацією проекту висадки насаджень, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) матеріалів у межах вартості проекту висадки насаджень у період не більше 12 місяців з моменту зарахування гранту на рахунок.

   Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту висадки насаджень. У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту висадки насаджень отримувач має право внести зміни до проекту висадки насаджень, за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та Мінагрополітики.

   У разі коли 70 відсотків фактичної суми витрат на реалізацію проекту висадки насаджень є меншими, ніж сума коштів, перерахованих на рахунок, уповноважений банк повертає різницю бюджетних коштів на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для їх подальшого перерахування до державного бюджету в установленому порядку, а різницю власних коштів — отримувачу.

  Після сплати уповноваженим банком 50 відсотків фактичної суми витрат на реалізацію проекту висадки насаджень отримувач повинен подати уповноваженому банку підтвердження офіційного працевлаштування кількості постійних працівників згідно з додатком 1. Після отримання та верифікації такої інформації уповноважений банк продовжує оплату рахунків згідно з повною фактичною сумою витрат на реалізацію проекту висадки насаджень.

  15.Строк реалізації проекту висадки насаджень не повинен перевищувати 12 місяців з часу отримання бюджетних коштів.

  16.За підсумками реалізації проекту висадки насаджень отримувач зобов’язується:

створити нові робочі місця у кількості згідно з додатком 1;

провадити підприємницьку діяльність після закінчення проекту висадки насаджень протягом не менше п’яти років та здійснювати протягом п’яти років після початку провадження діяльності до державного бюджету платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема пов’язаних з працевлаштуванням працівників відповідно до проекту висадки насаджень. У разі продажу насаджень зобов’язання, зазначені в цьому пункті, переходять до нового власника. Новий власник зобов’язаний укласти договір про надання гранту з Мінагрополітики у формі приєднання, аналогічний за змістом до первинного договору, та пройти процедуру, передбачену пунктом 8 цього Порядку.

  У разі порушення отримувачем вимог цього пункту він зобов’язується повернути різницю між 50 відсотками фактично використаного гранту та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок реалізації проекту висадки насаджень до державного бюджету не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає п’ять років з дати початку реалізації проекту висадки насаджень.

   У разі коли отримувач коштів фактично сплатив податки і збори на суму не менш як 50 відсотків отриманого гранту раніше п’ятирічного строку, проект висадки насаджень підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим. Крім того, реалізація проекту висадки насаджень підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим, якщо насадження повністю втрачені (загинули) внаслідок надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру, що виникла на відповідній території та класифікована за встановленим порядком.

   17.У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання гранту та порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десяти наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.

   18.Уповноважений банк під час реалізації проекту висадки насаджень та протягом п’яти років після його завершення проводить моніторинг стану висадки насаджень (один раз на півріччя) та стану провадження діяльності (один раз на рік).

   Під час проведення моніторингу уповноважений банк має право застосовувати фото- і відеофіксацію.

  За результатами моніторингу уповноважений банк інформує Мінагрополітики про результати реалізації проекту висадки насаджень (стан висадки насаджень, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків і зборів тощо).

  Уповноважений банк на вимогу Мінагрополітики зобов’язаний подавати інформацію про структуру платежів та перелік отримувачів коштів.

Інформація подається Мінагрополітики щомісяця до 10 числа. Мінагрополітики подає Мінекономіки узагальнену інформацію щомісяця до 15 числа.

  19.Під час провадження діяльності після завершення висадки насаджень отримувач:

має право застрахувати своє виробництво (продукцію) від настання ризиків природного характеру;

має право застрахувати свою частку вкладених у висадку насаджень коштів на випадок впливу воєнних дій на території України.

   20.Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

   21.Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

   22.Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

  23.Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства

 

КІЛЬКІСТЬ
робочих місць постійно працюючих та сезонних працівників,
а також заплановані на 2022 і
2023 роки для посадки
 площі плодово-ягідних насаджень та виноградників

Найменування культури

Орієнтовна кількість працюючих на 25 гектарах, (постійні/ сезонні)

Заплановані площі посадок, гектарів

Перелік областей для здійснення посадок

Яблуня

6/250

1450

усі області

Груша

—“—

200

—“—

Вишня

—“—

880

—“—

Черешня

—“—

300

Одеська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька області

Слива             

—“—

300

усі області

Персик                

—“—

50

Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Київська, Львівська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська, Закарпатська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Чернівецька, Хмельницька області

 

 

Абрикос

6/250

50

Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Закарпатська, Вінницька, Кіровоградська, Чернівецька, Хмельницька, Черкаська,
Івано-Франківська області

Обліпиха

6/250

50

усі області

Ліщина велика (фундук) та ліщина звичайна, волоський горіх

5/125

2430

—“—

Лохина та чорниця

10/375

2790

—“—

Малина

—“—

200

—“—

Смородина

—“—

120

—“—

Агрус

—“—

50

—“—

Ожина

—“—

50

—“—

Порічка

—“—

50

—“—

Суниця садова

10/425

780

—“—

Виноград

10/250

250

—“—

_______
Усього

 

10000

 

 

___________________

 

Додаток 2
до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства

ОБМЕЖЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ
вартості проекту висадки насаджень на гектар насаджень

Найменування культури

Обмеження, гривень

Яблуня

400 000

Груша

400 000

Вишня

140 000

Черешня

350 000

Слива

140 000

Персик

170 000

Абрикос

140 000

Обліпиха

140 000

Ліщина велика (фундук) та ліщина звичайна, волоський горіх

250 000

Лохина та чорниця

400 000

Малина

190 000

Смородина

140 000

Аґрус

150 000

Ожина

225 000

Порічка

150 000

Суниця садова

225 000

Виноград

225 000

_____________________

 

Додаток 3
до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства

ЗАЯВА
для отримання гранту для створення або розвитку
садівництва, ягідництва та виноградарства

У заяві для фізичних осіб — підприємців зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

зареєстроване місце проживання;

місце провадження господарської діяльності;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

серія та/або номер паспорта;

контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);

дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

основний вид економічної діяльності;

інші види економічної діяльності (за наявності);

найменування уповноваженого банку;

сума запиту гранту (гривень);

частка власних та/або кредитних коштів у проекті висадки насаджень (гривень);

загальна вартість проекту висадки насаджень з урахуванням коштів гранту (гривень);

запланована кількість найманих постійних працівників;

запланована кількість найманих сезонних працівників;

місце розташування проекту висадки насаджень;

кадастровий номер земельної ділянки (ділянок), на яку (які)
право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами;

строк оренди землі (за наявності);

найменування культури насаджень;

площа насаджень (гектарів);

строк реалізації проекту фінансування (місяців);

відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;

відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:

  • найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
  • ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками корпорацій:

  • найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
  • ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України.

У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

дата реєстрації;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

організаційно-правова форма;

юридична адреса юридичної особи;

основний вид економічної діяльності;

інші види економічної діяльності (за наявності);

відомості про засновників;

відомості про кінцевих бенефіціарних власників;

найменування уповноваженого банку;

сума запиту гранту (гривень);

частка власних та/або кредитних коштів у проекті висадки насаджень (гривень);

загальна вартість проекту висадки насаджень з урахуванням коштів гранту (гривень);

запланована кількість найманих постійних працівників;

запланована кількість найманих сезонних працівників;

місце розташування проекту висадки насаджень;

кадастровий номер земельної ділянки (ділянок), на яку (які) право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами;

строк оренди землі (за наявності);

найменування культури насаджень;

площа насаджень (гектарів);

строк реалізації проекту фінансування (місяців);

відмітка про належність керівника, засновників, кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб;

відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:

- найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники  є засновниками корпорацій:

- найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України.

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2022 р. № 738

ПОРЯДОК
надання грантів для створення або
розвитку тепличного господарства

 1.Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки в загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу”, надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства (далі — гранти).

  2.Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

 3.Отримувачами грантів (далі — отримувачі) мають право бути суб’єкти господарювання — юридичні особи (крім юридичних осіб комунальної форми власності та суб?єктів господарювання державного сектору економіки) та фізичні особи — підприємці, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, а саме:

1) юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є виключно громадяни України;

2) юридичні особи (фізичні особи — підприємці):

які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації;

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, уведених в дію Указом Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;

щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

  4.Гранти надаються на будівництво модульної теплиці відповідно до типового проекту орієнтовною площею 2 гектари (не менше 1,6 гектара та не більше 2,4 гектара) з кількістю створених нових робочих місць не менше 40 шляхом будівництва (встановлення) модульної теплиці, придбання засобів виробництва (садивний матеріал, насіння, технологічне обладнання), покриття витрат на їх доставку та введення в експлуатацію.

 5.Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:

для першої 1 000 заявок не більше 70 відсотків вартості проекту будівництва модульної теплиці — за рахунок грантів, але не більше
7 млн. гривень, не менше 30 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);

для всіх наступних заявок не більше 50 відсотків вартості проекту будівництва модульної теплиці — за рахунок грантів, але не більше
5 млн. гривень, не менше 50 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).

  Отримувач може отримати грант виключно для будівництва однієї модульної теплиці.

  Гранти надаються лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних із ним осіб.

 Реалізацію проекту будівництва модульної теплиці отримувач повинен здійснювати на землях, право власності та/або користування на які підтверджено належними правовстановлюючими документами на строк не менше семи років.

  6.Типовий проект модульної теплиці затверджується Мінагрополітики та розміщується на офіційному веб-сайті.

Регіональний розподіл першої 1 000 модульних теплиць наведений у додатку 1.

  7.Надання грантів отримувачам здійснюється Мінекономіки через системно важливі уповноважені банки (далі — уповноважені банки), перелік яких затверджений Національним банком, відповідно до договору про співробітництво між Мінагрополітики, Мінекономіки та уповноваженим банком (далі — договір про співробітництво).

Для виплати грантів отримувачам Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету (далі — рахунок).

  8.Для отримання гранту отримувач подає заяву, яка формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

  Заява формується засобами Порталу Дія в довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених у додатку 2. У заяві обов’язково зазначється уповноважений банк на вибір отримувача. До заяви обов’язково додається проект будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією (відповідно до типового проекту).

  9.Відомості, необхідні для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.

  Під час формування заяви засобами Порталу Дія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань отримуються/підтверджуються відомості про суб’єкта господарювання або фізичну особу — підприємця.

  Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.

  Уповноважений банк перевіряє дотримання вимог до отримувачів грантів, визначених у пунктах 3 і 5 цього Порядку, та вносить заяву такого отримувача до реєстру поданих заяв.

   Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів з дня надходження заяви від отримувача подає до Мінагрополітики перевірену заяву. У разі фіксації факту невідповідності отримувача вимогам цього Порядку уповноважений банк інформує отримувача про це протягом п’яти робочих днів.

  Уповноважений банк забезпечує ведення реєстру поданих заяв, а також їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня закінчення прийому заяв.

  10.Після формування заяви засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису чи печатки, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки отримувача, заява блокується для редагування та разом із проектом будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією передається до Мінагрополітики та уповноваженого банку відповідно до договору про інформаційну взаємодію, укладеного між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія, Мінагрополітики та уповноваженим банком, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну.

Подані до уповноваженого банку заяви (разом із проектом будівництва модульної теплиці з кошторисною документацією) у дводенний строк передаються уповноваженим банком до Мінагрополітики.

  11.Рішення про надання гранту приймається Мінагрополітики у визначеному ним порядку протягом десяти робочих днів після надходження від уповноваженого банку поданих та перевірених заяв. Рішення оформлюється наказом.

 Мінагрополітики повідомляє Мінекономіки, уповноваженому банку та отримувачу про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні гранту шляхом надіслання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві.

  12.Після прийняття Мінагрополітики рішення про надання гранту отримувач підписує у відділенні уповноваженого банку договір про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінагрополітики, а також відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації поданого проекту будівництва модульної теплиці.

  Отримувач самостійно здійснює переказ коштів своєї частки співфінансування на власний рахунок.

  Уповноважений банк приймає від отримувача платіжне доручення про переказ коштів на витрати, пов’язані з реалізацією проекту будівництва модульної теплиці, за умови наявності на його рахунку не менше
30 або 50 відсотків суми, необхідної для перерахування, з урахуванням абзаців другого і третього пункту 5 цього Порядку.

  У разі наявності необхідної суми коштів на рахунку отримувача, визначеної в абзаці третьому цього пункту, уповноважений банк протягом одного робочого дня повідомляє Мінагрополітики про необхідність його поповнення в обсязі не менш як 70 або 50 відсотків суми платіжного доручення, поданого отримувачем до уповноваженого банку, шляхом надання Мінагрополітики реєстру отримувачів щодо поповнення рахунка, форму якого затверджує Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі інформації банків (реєстр отримувачів щодо поповнення рахунка) щотижня формує заявку на розподіл бюджетних коштів для надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства між уповноваженими банками (далі — заявка), яку щопонеділка надсилає Мінекономіки.

 Мінекономіки перераховує в межах бюджетних асигнувань пропорційно визначеній потребі у грантах кошти на спеціальні рахунки, відкриті в уповноважених банках, для подальшого перерахування їх уповноваженими банками на рахунок отримувача.

  Мінекономіки перераховує з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам бюджетні кошти на підставі договору про співробітництво та заявки.

 Для перерахування отримувачам гранту уповноважений банк відповідно до умов договору про співробітництво відкриває спеціальний рахунок для перерахування коштів на рахунок отримувача (далі — спеціальний рахунок).

 Уповноважений банк протягом одного робочого дня з дати перерахування коштів Мінекономіки на спеціальний рахунок здійснює переказ коштів за платіжним дорученням отримувача.

  13.Уповноважений банк веде облік рахунків отримувачів і спеціального рахунка та щомісяця до 5 числа подає інформацію про використання коштів в електронній або паперовій формі до Мінекономіки.

  Гранти спрямовуються уповноваженому банку для подальшого зарахування коштів на рахунок отримувача після надання уповноваженим банком підтвердження про виконання отримувачем абзацу третього пункту 12 цього Порядку.

  14.Оплата витрат, пов’язаних із реалізацією проекту будівництва модульної теплиці, проводиться уповноваженим банком на підставі рахунків-фактури (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договору, укладеного між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів. Такий договір обов’язково повинен містити положення про сплату штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання обладнання.

  Оплата витрат, пов’язаних із закупівлею обладнання, необхідного для будівництва модульної теплиці, може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) обладнання в межах вартості проекту будівництва модульної теплиці протягом не більше 12 місяців з моменту зарахування бюджетних коштів на рахунок.

  Уповноважений банк забезпечує супровід видаткових операцій отримувача з рахунка виключно відповідно до проекту будівництва модульної теплиці.

  У разі суттєвої зміни ринкових обставин протягом перших 12 місяців реалізації проекту будівництва модульної теплиці отримувач має право внести зміни до проекту будівництва модульної теплиці за умови погодження таких змін з уповноваженим банком та Мінагрополітики.

 У разі коли 70 відсотків фактичної суми витрат на реалізацію проекту будівництва модульної теплиці є меншими, ніж сума коштів, перерахованих на рахунок, уповноважений банк повертає різницю бюджетних коштів на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для їх подальшого перерахування до державного бюджету, а різницю власних коштів —  отримувачу.

  15.Строк будівництва модульної теплиці не повинен перевищувати 12 місяців з часу отримання бюджетних коштів.

 16.За підсумками проекту будівництва модульної теплиці отримувач зобов’язується:

створити щонайменше 40 нових робочих місць;

провадити підприємницьку діяльність після закінчення будівництва протягом не менше трьох років та сплачувати протягом трьох років після початку провадження діяльності до державного бюджету платежі у вигляді сплати податків та зборів, зокрема пов’язаних із працевлаштуванням працівників. У разі продажу модульної теплиці зобов’язання, зазначені в цьому пункті, переходять до нового власника. Новий власник зобов’язаний укласти договір про надання гранту з Мінагрополітики у формі приєднання, аналогічний за змістом до первинного договору, та пройти процедуру, передбачену пунктом 8 цього Порядку.

  У разі порушення отримувачем вимог цього пункту він зобов’язується повернути різницю між фактично використаними бюджетними коштами та фактично сплаченими податками та зборами внаслідок реалізації проекту будівництва модульної теплиці до державного бюджету не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому спливає три роки з дати початку реалізації проекту будівництва модульної теплиці.

  У разі коли отримувач коштів фактично сплатив податки та збори на суму використаних бюджетних коштів раніше трирічного строку, проект будівництва модульної теплиці підлягає зняттю з контролю, а відповідний договір вважається припиненим.

  17.У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту нецільового використання грантів і порушення вимог цього Порядку надання отримувачу будь-якої державної фінансової підтримки припиняється з моменту встановлення такого факту та протягом поточного і десятьох наступних бюджетних періодів, а гранти повертаються до державного бюджету.

  18.Уповноважений банк під час реалізації проекту будівництва модульної теплиці та протягом трьох років після його завершення проводить моніторинг стану будівництва модульної теплиці (один раз на квартал) та стану провадження діяльності (один раз на півроку).

  Під час проведення моніторингу уповноважений банк має право застосовувати фото- і відеофіксацію.

  За результатами моніторингу уповноважений банк інформує Мінагрополітики про результати реалізації проекту будівництва модульної теплиці (стан будівництва, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків та зборів тощо).

 Уповноважений банк на вимогу Мінагрополітики зобов’язаний подавати інформацію про структуру платежів та перелік отримувачів коштів.

Інформація подається Мінагрополітики щомісяця до 10 числа. Мінагрополітики подає Мінекономіки узагальнену інформацію щомісяця до 15 числа.

  19.Під час провадження діяльності після завершення будівництва модульної теплиці отримувач має право застрахувати своє виробництво (продукцію) від настання ризиків природного характеру та свою частку вкладених у будівництво коштів на випадок впливу воєнних дій на території України.

 20.Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.

  21.Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

 22.Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

 23.Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників із результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.

Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства

КІЛЬКІСТЬ
теплиць, запланованих до будівництва
у 2022 році в розрізі регіонів

Область

Кількість теплиць

Вінницька область

47

Волинська область

30

Дніпропетровська область

95

Донецька область

13

Житомирська область

36

Закарпатська область

38

Запорізька область

25

Івано-Франківська область

41

Київська область

143

Кіровоградська область

28

Луганська область

8

Львівська область

75

Миколаївська область

32

Одеська область

68

Полтавська область

43

Рівненська область

33

Сумська область

30

Тернопільська область

31

Харківська область

40

Херсонська область

14

Хмельницька область

38

Черкаська область

36

Чернівецька область

27

Чернігівська область

29

Усього

 

1 000

     

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства

ЗАЯВА
на отримання гранту для будівництва
модульної теплиці

У заяві для фізичних осіб — підприємців зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

дата народження;

зареєстроване місце проживання;

місце провадження господарської діяльності;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

серія та/або номер паспорта;

контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);

дата реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

основний вид економічної діяльності;

інші види економічної діяльності (за наявності);

найменування уповноваженого банку;

сума запиту гранту (гривень);

частка власних та/або кредитних коштів у проекті будівництва модульної теплиці (гривень);

загальна вартість проекту будівництва модульної теплиці з урахуванням коштів гранту (гривень);

запланована кількість найманих працівників;

місце розташування проекту будівництва модульної теплиці;

кадастровий номер земельної ділянки (ділянок), на яку (які) право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами;

строк оренди землі (за наявності);

площа модульної теплиці (гектарів);

строк реалізації проекту фінансування (місяців);

відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;

відомості про юридичну особу — у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:

- найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

відомості про корпорацію — у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї  є засновниками корпорацій:

- найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України).

У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;

найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

дата реєстрації;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;

організаційно-правова форма;

юридична адреса юридичної особи;

основний вид економічної діяльності;

інші види економічної діяльності (за наявності);

відомості про засновників;

відомості про кінцевих бенефіціарних власників;

найменування уповноваженого банку;

сума запиту гранту (гривень);

частка власних та/або кредитних коштів у проекті будівництва модульної теплиці (гривень);

загальна вартість проекту будівництва модульної теплиці з урахуванням коштів гранту (гривень);

запланована кількість найманих працівників;

місце розташування проекту будівництва модульної теплиці;

кадастровий номер земельної ділянки (ділянок), на яку (які)
право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами;

строк оренди землі (за наявності);

площа модульної теплиці (гектарів);

строк реалізації проекту фінансування (місяців);

відмітка про належність керівника, засновників, кінцевих бенефіціарних власників  до політично значущих осіб;

відомості про юридичну особу — у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:

- найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

відомості про корпорацію — у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники  є засновниками корпорацій:

- найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України).

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 202
2 р. № 738

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової
державної підтримки суб’єктам підприємництва

1. Пункт 81 доповнити абзацом такого змісту:

“Суб’єкт підприємництва, який отримав безповоротну державну допомогу у формі мікрогранту на створення та розвиток власного бізнесу, відповідно до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 “Деякі питання надання грантів бізнесу”, який відповідає критеріям, визначеним пунктом 8 цього Порядку, може отримати згідно з цим Порядком кредит в уповноваженому банку в національній валюті, який може забезпечуватись заставою майна, придбаного за рахунок мікрогранту на створення та розвиток власного бізнесу, та поручительством. Кредит такому суб’єкту підприємства надається на інвестиційні цілі, визначені абзацами другим — шостим підпункту 1 пункту 12 цього Порядку.”.

2. У пункті 12:

1) абзац другий підпункту 5 замінити абзацами такого змісту:

“кредиту, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом першим пункту 81 цього Порядку, який не перевищує 1 млн. гривень;

кредиту, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом другим пункту 81 цього Порядку, який не перевищує 2,5 млн. гривень;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) в абзаці дванадцятому підпункту 8 слово “пунктом” замінити словами “абзацом першим пункту”.

3. У пункті 13:

1) в абзаці п’ятому слово “пунктом” замінити словами “абзацом першим пункту”;

2) в абзаці десятому у таблиці у графі “Група 4 суб’єктів підприємництва” слово і цифри “пункт 81” замінити словами і цифрами “абзац перший пункту 81”.

4. У пункті 24 слово “пунктом” замінити словами “абзацом першим пункту”.

_____________________