Фото без опису

 

СХВАЛЕНО

Рішення виконкому Брусилівської селищної ради від 02.09.2021 року   №

 

 

ПРОГНОЗ

 бюджету Брусилівської  селищної територіальної громади на 2022- 2024 роки

 

06514000000

(код бюджету)

 

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Брусилівської селищної територіальної громади 2022-2024 роки (далі - Прогноз) розроблено відповідно до статті 75  Бюджетного кодексу України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Брусилівської селищної територіальної громади. Прогноз враховує положення Програми економічного і соціального розвитку Брусилівської селищної ради на 2021 – 2023 роки, затвердженої рішенням 4 сесії 8 скликання Брусилівської селищної ради від 16.12.2020 року № 42, регіональних цільових програм та інших законодавчих актів.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проекту бюджету на 2022 рік.

Метою прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями є:

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг; забезпечення комфортності проживання мешканців громади; прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів, що мають термін реалізації більше одного року;

підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;

підвищення прозорості бюджетного процесу;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;

підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022 - 2024 роки у межах визначених граничних показників видатків та надання кредитів.

Очікувані результати:

Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів
у процесі виконання бюджетних програм (у зв’язку із запровадженням програмно-цільового методу складання і виконання селищного бюджету
та середньострокового бюджетного планування).

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:

реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;

впровадити соціальні стандарти.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Робота Брусилівської селищної територіальної громади зосереджується на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію ресурсів, розв’язання гострих соціальних питань.

Зважаючи на те, що основна економічна галузь на території громади є  сільське господарство, особлива увага у роботі органів виконавчої влади приділяється агропромисловому комплексу.

         На території громади активну господарську діяльність ведуть 63 сільськогосподарських підприємства  різних форм власності.

Основним джерелом доходів працюючого населення громади залишається заробітна плата. Грошові доходи та витрати населення протягом звітного року мали тенденцію до збільшення.

За останніми статистичними даними  середньомісячна заробітна плата по Житомирському району становила 8388,00 грн. 

З початку 2021 року на споживчому ринку товарів та побутових послуг було забезпечено баланс попиту та пропозиції.

Станом на 1 липня 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

На території громади кількість зареєстрованих малих (з урахуванням мікропідприємств) і середніх підприємств становила 91 одиниця, які займаються виробництвом продукції (робіт, послуг), з них 73 малі підприємства. Кількість зайнятих працівників на даних підприємствах становить 1721 одиниця.

За звітний період на території громади здійснювали господарську діяльність 433 фізичних осіб – підприємців, переважна більшість яких представники малого бізнесу. У бізнесі фізичних осіб – підприємців було зайнято 744 працівників.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) фізичними особами – підприємцями становить 258,8 млн.грн.

Стосовно демографічної ситуації, то середньорічна чисельність наявного населення протягом останніх років має тенденцію до зменшення в основному за рахунок дисбалансу показників кількості народжень та смертей. В наступних роках ріст чисельності населення не очікується.

Загальна кількість населення Брусилівської громади складає 14728 осіб, що становить 1,1% до чисельності населення Житомирської області.

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

20 24 рік (прогноз)

Обсяг реалізованої промислової продукції по обліковому колу підприємств, млн. грн..

258,8

510,4

620,5

730,1

850,1

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення, тис. грн..

17,8

33,4

41,4

48,7

56,7

Темп зростання роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб, %

102,3

105,9

107,5

108,1

108,7

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн..

7012

8400

9000

9600

10200

Темп зростання фонду оплати праці, %

101,9

102,2

102,4

102,6

102,8

Працевлаштування громадян на нові робочі місця, осіб

104

105

107

109

111

 

ІІІ.     Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проекту бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022 рік. Формування проекту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку , а також змін у нормативно-правовій базі.

Обсяг ресурсу бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах 164510,7 тис. грн.., 177706,1 тис. грн.. та 188613,9 тис. грн.. відповідно. У спів ставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 7,7%. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету у розрізі років середньострокового періоду наведені у додатку 1 до проекту прогнозу бюджету.

 

ІV.    Показники доходів бюджету

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено із застосуванням чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної  ради про встановлення місцевих податків і зборів, динаміки бази оподаткування та аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних періодах.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств, розширенню діючих виробничих потужностей, збільшенню виробництва продукції;

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та земельного потенціалу громади;

впровадження заходів, спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

провести інвентаризацію земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить залучення земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;

організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;

проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету.

В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження - майже 60 %; міжбюджетні трансферти - майже 40%.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок та збір на доходи фізичних осіб. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 16,5%, у 2023 році - на 6,2% та у 2024 році - на 3,2%.

Єдиний податок - це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Брусилівської селищної ради від 16.06.2021 року № 414 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків». Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 19,1 %, у 2023 році - на 7,2 % та у 2024 році - на 7,6 %.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішенням Брусилівської селищної  ради від 16.06.2021 року №415 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу. Темпи росту з плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 9,7 %, у 2023 році - на 7,2 %, у 2024 році - на 7,3 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-20224 роки прогнозуються з урахуванням ставок податку, які встановлені рішенням Брусилівської селищної ради від 16.06.2021 року № 414 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків» та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5% в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 10,6 %, у 2023 році - на 8,8 % та у 2024 році - на 8,9 %.

 

  1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Показники фінансування на 2022-2024 роки наведено у додатку 3 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури міста, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

 

УІ.    Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Брусилівської селищної територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів - додаток 6;

граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн.

темпи приросту, %

грн.

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6 500

 

2 893

 

з 01 жовтня 2022 року

6 700

3,1

2 982

3,1

з 01 січня 2023 року

7 176

7,1

3 193

7,1

з 01 січня 2024 року

7 665

6,8

3 411

6,8

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально - культурної сфери, надання соціальних гарантій для мало захищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури селища, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей цільових (комплексних) програм.

 

Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - відділом освіти та спорту, відділом культури і туризму, відділом соціального захисту населення (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;

забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою;

здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:

забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;

забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів;

забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;

запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 13 закладів дошкільної освіти, 12 установ загальної середньої освіти, 1 установу позашкільної освіти та 1 мистецьку  школу.

 

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів - фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – Брусилівська селищна рада (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - реалізує 1 лікарню селища;

КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» - реалізує 1 центр первинної медико-санітарної допомоги;

КПКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

КПКВ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

Основні результати, яких планується досягти: підвищення рівня медичного обслуговування населення; запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Брусилівської селищної територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються  головним розпорядником коштів: відділ соціального захисту населення.

За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 2 установ та закладів соціального захисту ( центр соціальних служб, служба молоді).

Крім того, на 2022 - 2024 роки плануються видатки на реалізацію селищних програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану;

забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Основні результати, яких планується досягти:

адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг, впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет технологій;

охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;

покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

 

Культура і туризм

Цілями державної політики у сфері культури і туризму, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - відділ культури і туризму селищної ради (додаток 6), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання селищної централізованої бібліотечної системи, яка налічує 22 філій;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої здійснюватиме 12 будинків культури та 10 клубів;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії управління культури і туризму селищної ради;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на проведення культурно-мистецьких заходів державного та місцевого значення.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню.

 

Фізична культура та спорт

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізує головний розпорядник бюджетних коштів – відділ освіти та спорту селищної ради (додаток 6), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головним розпорядником коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на фінансування 1-ї дитячо-юнацької спортивної школи селища  та КПКВ 5041 " Утримання  та  фінансова підтримка спортивних споруд"

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;

удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;

створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

 

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства селища, визначена заходами " Програми благоустрою населених пунктів Брусилівської селищної територіальної громади".

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання громади, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

 

Державне управління

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у селищі Брусилів реалізовуються через селищну раду, представлену виконавчими органом, у тому числі  відділами та секторами із загальною чисельністю 107 штатних одиниць станом на 01.07.2021 року.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Брусилівської селищної ради  високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з організаціями громадянського суспільства, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв’язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

  • забезпечення принципу прозорості у діяльності виконавчих органів селищної ради;
  • впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
  1. Бюджет розвитку

Показники  бюджету розвитку та обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді які необхідно наводити у додатках  9, 10 відсутні.

 

  1. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів для бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція , додаткова дотація ,базова дотація , субвенції ) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року - 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року - 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року - 106,8 %.

Надходження до бюджету Брусилівської селищної територіальної громади коштів у вигляді базової дотації заплановані Міністерством фінансів України відповідно до діючого механізму горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, визначеного ст. 99 - 100 Бюджетного кодексу України, на 2022 рік в сумі – 4157700 грн.(темп росту до 2021 року – 94,2%, на 2023 рік – 4905900 грн.(темп росту до

2022року - 118,0 %), на 2024 рік – 5791800 грн.(темп росту до 2023 року - 118,1 %).

Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(грн.)

Прогнозні показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету

 

Освітня субвенція

60493800

66255500

70776700

Базова дотація

4157700

4905900

5791800

Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок додаткової дотації з державного бюджету

733200

733200

733200

Субвенції

1743098

1897465

2018495

  1. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У прогнозі бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

Конкретні показники обсягів бюджету Брусилівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12

 

Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)

 

 

 

        Ірина ОВСІЄНКО, начальник відділу фінансів